ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง เป็นองค์กรทำงานเชิงกลไกการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาค เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ของ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจในการกำกับทิศทางการทำงาน ติดตามหนุนเสริมกระบวนการทำงานของพื้นที่ ตลอดถึงการประสานความร่วมมือ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และบุหรี่ ตลอดจนการจัดการความรู้ หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาคมงดเหล้า โซนภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ประกอบไปด้วย ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, และนราธิวาส

โดยใช้แนวคิดในการทำงาน แบบสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา (ศ.นพ.ประเวศ วะสี) เป็นการทำงานมุ่งเน้นในการประสานความร่วมมือเครือข่ายในพื้นที่ การทำงานบนฐานบทเรียน องค์ความรู้ข้อค้นพบ รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์และผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้การทำงานของเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง อยู่ภายใต้ฐานคิดร่วมกัน คือ การกระตุ้นสังคมให้ตื่นตัวกับปัญหาแอลกอฮอล์และบุหรี่ รวมถึงการให้คนในพื้นที่เป็นเจ้าของประเด็น และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมสำคัญ ต่อการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว