ลากพระปลอดเหล้า ควนปลิง

สามัคคีคือพลัง สานสัมพันธ์งานลากเรือพระจังหวัดตรัง วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ควนปริงตำบลแห่งพหุวัฒนธรรม ส่งเรือพระเข้าร่วมกิจกรรม 2 วัด คือวัดโคกมะม่วง และวัดควนปริงวนาราม ขอบคุณทุกแรงกายแรงใจแรงงบประมาณ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามประเพณีอันดีงามสืบต่อไป(ขอบคุณ สสส.สนับสนุนกิจกรรมลากเรือพระปลอดเหล้าปลอดบุหรี่)