หนุ่มงดเหล้าสาวชมเชียร์

วันที่ 7ตุลาคม 2563 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สสอ.เขาชัยสน รพสต.บ้านท่าลาด อบต.ควนขนุนและชุมชนบ้านป่าเล จัดกิจกรรม ให้กำลังใจ ออกพรรษาลาเหล้าชวนเลิกต่อตลอดชีวิต -สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากงดเหล้า 3เดือน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 90% เรื่องสุขภาพที่ดีขึ้น เศรษฐกิจครัวเรื่อนที่ดีขึ้น ปัญหาทะเลาะวิวาทในชุมชนลดลง เป็นต้น และกิจกรรมที่ชุมชนว่างเป้าจะเดินต่อ #หนุ่มงดเหล้าสาวชมเชียร์ สู่การพัฒนาชุมชนคนสู้เหล้าให้เข้มแข็งและเป็นชุมชนปลอดเหล้าต่อไป